استراتژی های معاملاتی فارکس

تحلیل بورس اوراق بهادار

تحلیل کیفی جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار

زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت‌ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم‌ترین پرونده‌های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه‌دیدگان عدیده دارد. به‌نظر می‌رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره‌گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است.
روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله‌های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله‌های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد.
یافته‌ها و نتایج: براساس یافته‌های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت‌ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت‌ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه‌ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به‌کارگیری سازوکارهای الزام‌آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت‌ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Analysis of Corporate Crimes Related to Stock Exchange and Securities Market

نویسندگان [English]

 • Ali Najafi Tavana 1
 • Majid Ghorchi Beigi 2
 • Ali Karimi eskaboni 3

1 Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Background and Aim: With the increasing presence of companies in human social life, related criminal behaviors have also increased. A review of the most important corporate crime cases reveals the extent of the damages and the many victims. It seems that any effective and effective preventive measures in controlling these crimes need to understand the cause, context and motivation of perpetrators of crime in the capital market, so the purpose of this study is to use processing measures and qualitative analysis of corporate crimes.
Method: The present study is applied in terms of purpose and exploratory in terms of method. In order to achieve the purpose of the research, after reviewing the scientific literature, 14 cases of corporate crimes in the field of تحلیل بورس اوراق بهادار stock exchange and securities market were investigated in the courts of Tehran by qualitative content analysis. After reaching theoretical saturation, while refining similar codes, primary and secondary categories were coded and finally the main categories were drawn in the form of a paradigm model.
Results and Conclusion: According to the research findings, corporate crimes in the field of stock exchange are among the male crimes and women have a lesser role in committing crimes in this field compared to men. Also, the perpetrators' access to confidential information, the prevalence of crime culture in companies, lack of internal supervision and control of companies and the inefficiency of the detection system, motivate and lay the groundwork for crime in this area. Therefore, in order to control crimes in this area, the need for continuous monitoring by the regulatory body and the use of binding mechanisms by the policy-making body to implement corporate governance guidelines by companies, has an effective role in improving the principle of transparency and prevention of corporate crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Crime
 • Stock Exchange
 • Crime Prevention
 • Capital Market
 • Content Analysis

مراجع

امین‌زاده، سیدمحمد و رضایی‌دوانی، مجید. (1398). حقوق شهروندی سرمایه‌گذاران در معاملات اوراق بهادار. تحقیقات مالی اسلامی، 8(2)، صص 277-306. قابل بازیابی از: https://ifr.journals.isu.ac.ir/article_2400.html

باقری، محمود و نصراللهی، علی. (1395). کارایی اقتصادی ضمانت‌اجرای کیفری قانون بازار اوراق بهادار. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 46(2)، صص 187-206. قابل بازیابی از: https://jlq.ut.ac.ir/article_58405.html

پاک سرشت، سلیمان و افشار، زین العابدین. (1396). ارزیابی تئوری برنامه سیاست‌های ضد فساد در ایران بعد از انقلاب. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7(25)، صص 179-201. قابل بازیابی از: http://sspp.iranjournals.ir/article_29732.html

خلیلی ثمرین، فاطمه؛ خلیل‌پور، مهدی و رمضانی، جواد. (1400). رتبه‌بندی عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موثر بر گزارشگری مالی متقلبانه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی اقتصاد مالی، 15(55)، صص 231-246. قابل بازیابی از: http://www.iaujournals.ir/article_686774.html

دکسردی، والتر. اس. (1394). جرم­شناسی انتقادی معاصر. مهرداد رایجییان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، مترجمان. چاپ دوم. تهران: انتشارات دادگستر.

رضائی پیته‌نوئی، یاسر و عبداللهی، احمد. (1398). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، صص 89-104. قابل بازیابی از: https://far.ui.ac.ir/article_24190.html

رضوانی، روح الله. (1389). تحلیل محتوا. فصلنامه پژوهش، 2(1)، صص 137-156. قابل بازیابی از: http://pajohesh.nashriyat.ir/node/30

ستایش، محمدحسین و ابراهیمی، فهیمه. (1400). رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(49)، صص 53-72. قابل بازیابی از: http://faar.iauctb.ac.ir/article_681882.html

سیمپسون، سالی، اس. (1395). جرائم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی. حمیدرضا دانش ناری، مترجم. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان.

شجاعی، مرضیه؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید و شیروانی، علیرضا. (1399). بررسی تأثیر نوسانات غیرسیستماتیک بر قیمت‌گذاری نادرست: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 12(4)، صص 79-100. قابل بازیابی از: https://far.ui.ac.ir/article_24816.html

صادق­نژاد نائینی، مجید. (1396). تحلیل جرائم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی. مجله حقوق دادگستری، 81(99)، صص 201-227. قابل بازیابی از: http://www.jlj.ir/article_29233.html

صادقی فسایی، سهیلا و عرفان­منش. ایمان. (1394). مبانی روش­شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی مورد مطالعه تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی. راهبرد فرهنگ، 8(تحلیل بورس اوراق بهادار 29)، صص 61-91. قابل بازیابی از: http://www.jsfc.ir/article_15066.html

فرجیها، محمد؛ صابر، محمد؛ موسوی مجاب، سید درید و نجفیان فرزانه. (1399). پاسخ­های ترمیمی خسارت­های ناشی از جرائم شرکتی، مطالعه تطبیقی. پژوهش­های حقوق تطبیقی، 24(تحلیل بورس اوراق بهادار 2)، صص 163-187. قابل بازیابی از: https://clr.modares.ac.ir/article-20-34903-fa.html

قورچی بیگی، مجید. (1398). تحلیل کیفی از بزهکاری یقه سفیدها فهم زمینه­ها و انگیزه­ها. مسائل اجتماعی ایران، 10(1)، صص 217-238. قابل بازیابی از: https://jspi.khu.ac.ir/article-1-2780-fa.html

کردی، زهره. (1394). رویکردهای مختلف نسبت به ازدواج موقت و علل جامعه‌شناسی آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی.

محسنی، فرید. (1390). جرائم شرکتی از دیدگاه جرم­شناسی. فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه­های حقوق قضایی. 17(57)، صص 131-156. قابل بازیابی از: https://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?a_id=38&sid=1&slc_lang=fa

نیازپور، امیرحسن. (1396). تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم. فصلنامه راهبرد، 26(82)، صص 327-355. قابل بازیابی از: http://rahbord.csr.ir/article_124628.html

Friedrishs, D. O. (2007). Trusted criminals: white collar crime in contemporary society (3rd ed) Belmont, CA, wads worth.

Harding (Ed.). (1987). Introduction: Is There a feminist method: in s. Harding (Ed). feminism and Methodology: social science Issue, pp 1-14 . Bloomington: Indian university press.

Reiman, j., and Leighton, p. (2010). The ride yet richer and The poor get prison, Ideology, class, and criminal justice (9th ed). Boston, MA: Allyn and Boston.

Schilling, j. (2006). on The pragmatics of qualitative assessment: Designing the process for content.

کتاب جامع تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته ،آینده آن پیشبینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور (شاخص) خلاصه می تحلیل بورس اوراق بهادار شود. یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، می توان آینده آن را پیشبینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه ای (فاندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم.

تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی (بر عکس تحلیل بنیادی) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است و می توان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت گیر خواهد بود. یک تحلیل گر تکنیکال می تواند از استراتژی خود در تمام بازارها و روی تمام چارت ها استفاده کند (مانند قیمت جهانی فلزات پایه، محصولات شیمیایی و غذایی و شاخص های سهام) و این یکی بزرگترین نقاط قوت این نوع تحلیل می باشد. درصورتی که تحلیل گران فاندامنتال فقط می توانند از نتیجه بررسی اطلاعات و صورت های مالی خود در بازار مربوطه استفاده نمایند و این ناشی از حجم زیاد این اطلاعات می باشد.

کتاب پیش رو با عنوان، تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار، در فرمت PDF و در787 صفحه تهیه و تنظیم شده است که در 8 فصل زیر به بررسی تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه می پردازد:

تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه به دلیل ویژگی‌های خاص خود، دارای پیچیدگی‌ها و ملاحظاتی است که سبب گردیده قانون‌گذار، سازوکار متفاوتی برای معاملات اوراق بهادار که در سازمان بورس ثبت گردیده است، در نظر بگیرد. در این مقاله از میان اوراق بهادار در بازار سرمایه، سهام ثبت‌شده در سازمان بورس را برگزیدیم تا از منظر حقوقی و تحلیل بورس اوراق بهادار اقتصادی، اعتبار معاملات آن‌ها را خارج از سازوکار بازار بورس اوراق بهادار موردسنجش قرار دهیم. آنچه این مقاله دنبال می‌کند، اثبات لزوم زدودن نگاه حقوق خصوصی و قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و لزوم توجه به حقوق اقتصادی است. سؤال این است که آیا عدول قانون‌گذار از اصل رضایی بودن در مورد این دسته از قراردادها و اعلام بطلان معاملات خارج از بورس اوراق بهادار، با مبانی حقوق معاملات در ایران و اصول اقتصادی سازگار است و آیا می‌توان این بطلان را به معاملات آنلاین نیز تسری داد؟ فرضیه این است که بی‌اعتباری این معاملات با مبانی حقوق ما و اصول اقتصادی قابل توجیه بوده و در این میان تفاوتی بین محیط فیزیکی و آنلاین وجود ندارد. نوع تحقیق مبتنی بر نگاه توصیفی- تحلیلی حقوقی و اقتصادی هست.

کلیدواژه‌ها

 • معاملات خارج از بورس
 • معاملات سهام ثبت شده
 • تحلیل اقتصادی
 • تحلیل حقوقی
 • حقوق ایران

20.1001.1.17350794.1399.24.95.4.5

عنوان مقاله [English]

Legal and Economic Analysis of the Inscribed Stock Transactions Outside the Stock Exchange Market

نویسندگان [English]

 • Mohsen Sadeghi 1
 • Fahimeh Yadegari 2

Due to the fact that the stock exchange market has gotten complexities and considerations on the ground of its specific characteristics, the legislators usually put forward a distinct mechanism for inscribed stock transactions which emphasizes the necessity of investigation about the legal statute with economic analysis of securities transactions concluded beyond the rules and disciplines. What we seek to substantiate is the necessity of elimination of the private law’s principles regards to freedom تحلیل بورس اوراق بهادار of will and also exertion of general principles of law of contract alongside with its economic analysis of inscribed stock transactions. Our main inquiry is whether a legislator’s withdrawal from exertion of consensual principle to contracts plus exercising the sanction of nullity towards these transactions concluded outside of the stock exchange market is consistent with the fundamentals of Iranian contract law and economic principles or not, Furthermore, should we spread such invalidity to online contracts? The hypothesis is that the invalidity of such contracts is compatible with our legal and economic principles, and in addition, there is no difference between the physical and virtual environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transactions Outside Stock Exchange Market / Solemn Contract / Economic Analysis / Legal Analysis / Iranian Law

مراجع

انصاری علی، صفدری مریم،(1391)،"ضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه آمریکا) مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مالزی و آمریکا)"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره‌ی چهارم، تهران

باقری، محمود، (1390)نقش حقوق شرکت‌ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی‌سازی، تهران، نشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

باقری محمود، شیخ سیاه جواد،(1389)، "در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد"، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره چهلم، تهران

خرمی، مصطفی،(1390) تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار، کارشناسی ارشد حقوق تحلیل بورس اوراق بهادار خصوصی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌معلم

صادقی محمد، باقری محمود،(1394) "ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار"، مجلس و راهبرد، دوره 22، تهران

غمامی مجید، ابراهیمی مریم،(1391)" ماهیت حقوقی سهام پذیرفته‌شده در بورس"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره‌ی 3، تهران

قاسمی حامد، عباس نوروزی محمد، (1390)" استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار"، تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 53، تهران

قلی زاده محمدحسن، رمضان پور اسماعیل، موسوی نیا سید مرتضی، رنجی فریبرز،(1395)" تأثیر معاملات بر خط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)"، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره هشتم، تهران

جف مادورا،(1388) بازارها و نهادهای مالی، ترجمه‌ی عباسی ابراهیم و تحلیل بورس اوراق بهادار آدوسی، علی، تهران، نشر دانشگاه الزهرا

تحلیل آثار اقتصاد کلان در بورس اوراق بهادار

رابطه بورس و اقتصاد

احتمالاً در این روزها که اخبار بازار بورس داغ‌تر از همیشه است به آن بیشتر توجه کرده‌اید. بسیاری در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و با توجه به رشد یا افت شاخص قیمت سهم‌هایشان سود یا ضرر می‌کنند. در سرمایه‌گذاری در بازار سهام مهم‌ترین موضوع این است که شما باید بتوانید، تحلیل مناسبی نسبت به اوضاع و آینده بازار داشته باشید.

یکی از کارهای ابتدایی در این زمینه هم این است که عوامل مختلف اقتصادی را به‌خوبی بسنجید چراکه هرکدام از این عوامل می‌تواند تاثیر مثبت با منفی در بورس اوراق بهادار باشد و به شما نشان بدهد که سهامی را باید بخرید و چه زمانی باید سهام خود را بفروشید. در این متن سعی داریم به تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بورس بپردازیم. در ادامه به این پرسش‌ها خواهیم پرداخت:

 • انواع متغیر های کلان اقتصادی چیست؟
 • اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

انواع متغیر های کلان اقتصادی چیست؟

پیش از آن‌که به پرسش اصلی بپردازیم، بهتر است که به این سؤال بپردازیم که منظور ما از اقتصاد کلان چیست و انواع متغیرهای کلان اقتصادی چیست. اقتصاد کلان در مقابل اقتصاد خرد تعریف می‌شود و منظور از اقتصاد کلان بررسی موضوعات مربوط به کسب‌وکار از نگاه جامع‌تری است. در اقتصاد کلان به متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، رکود، تورم، بیکاری، شاخص کل بورس و پس‌انداز پرداخته می‌شود و منظور ما از انواع متغیرهای کلان اقتصادی همین عوامل مذکور است.

رابطه بورس و اقتصاد

اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

به‌طورکلی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سهام شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود. این سه دسته عبارت از:

 1. عوامل محیطی یا کلان
 2. عوامل مرتبط با صنعت
 3. عوامل داخلی یا درون شرکت است

شما برای این‌که بتوانید برآورد مناسبی از ارزش سهم یک شرکت در آینده به دست بیاورید، بهتر است که همه این عوامل را به‌صورت جدا در مورد سهام موردنظر خود بررسی کنید.

در این قسمت ما سعی داریم تنها به عوامل کلان یا محیطی بپردازیم. عوامل کلان یا محیطی به عواملی گفته می‌شود که از طرف سیستم اقتصادی و بیرون از اختیارات شرکت بر ارزش آن اثر می‌گذارد که همان‌طور که در قسمت قبل به آن پرداختیم.

عوامل متغیرهای اقتصاد کلان هستند چه مواردی هستند؟

سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور

یکی از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر بورس سیاست‌های کلان پولی، مالی و ارزی است. به‌عنوان‌مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که قیمت ارز افزایش پیداکرده است، مشخصاً در چنین وضعی شرکت‌های صادراتی سود بسیار خوبی از فروش محصولات خود کسب می‌کنند و همین افزایش سود فروش، ارزش این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد یا شرکت دیگری را تصور کنید که برای تولید مجبور است مواد اولیه را از خارج وارد کند، مشخص است که سود چنین شرکتی در زمان افزایش قیمت ارز کاهش می‌کند و این به معنای کاهش ارزش سهام این شرکت در بورس است.(در ادامه مقاله اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید)

وضعیت اقتصادی و سیاسی

از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار بر بورس می‌توان از وضعیت اقتصادی و سیاسی نام برد؛ اما وضعیت سیاسی یک کشور چگونه می‌تواند بر ارزش شرکت‌ها تاثیر بگذارد؟ پاسخ این پرسش نیز مشخص است. فرض کنید کشوری دچار جنگ شده است، در چنین کشوری تبادلات تجاری و مالی به‌سختی انجام می‌شود و اغلب کسب‌وکارها دچار زیان می‌شوند و به‌این‌ترتیب بورس دچار افت می‌شود. حالا برعکس این اتفاق هم قابل‌تصور است که کشوری در یک آرامش سیاسی قرار دارد و بورس آن در حال صعود است.

بودجه سالیانه کشور

در پایان هرسال بحث درباره بودجه سالیانه کشور بسیار داغ می‌شود و به تبدیل به یکی از موضوعات جدی در کشور تبدیل می‌شود. بودجه مشخص می‌کند که در آن سال دولت می‌خواهد به چه بخشی توجه بیشتری بکند و منابع مالی بیشتری را به آن بخش تخصیص بدهد. مشخص است که بخشی که از این اقبال برخوردار است، رشد خوبی کند و در بورس هم این موضوع با افزایش ارزش سهام آن شرکت همراه می‌شود.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

قوانین و مقررات

یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار در رابطه بورس و اقتصاد قوانین مقررات اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محیطی می‌گردند تا بتوانند وضعیت اقتصادی را پیش‌بینی کنند و درنهایت دست به بهترین انتخاب بزنند. درنتیجه اگر قوانین و مقررات ثبات داشته باشد، سرمایه گذران می‌توانند دید مناسبی از آینده اقتصادی باشند و درنهایت اقتصاد رشد خواهد کرد.

نرخ تورم

برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بورس باید به نرخ تورم هم توجه کرد. نرخ تورم یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در رابطه بورس و اقتصاد است که در رابطه رشد اقتصادی با بورس نیز تاثیر می‌گذارد. البته نرخ تورم با توجه به ویژگی‌های خود شرکت ممکن است تأثیرات متفاوتی بر روی ارزش بازار سهام داشته باشد.(در ادامه مقاله بازار بورس جهانی را هم بخوانید)

جمع‌بندی

برای این‌که بتوانیم سرمایه‌گذاری مناسبی در بازار بورس داشته باشیم، باید تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران را بررسی کنیم. در آن صورت می‌توانیم، پیش‌بینی مناسبی از وضعیت بورس داشته باشیم و بهتر سرمایه‌گذاری کنیم. در این متن نیز ما به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداختیم و درباره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس سخن گفتیم و آن‌ها را برشمردیم و به هرکدام از آن‌ها به‌طور مختصر پرداختیم. این عوامل عبارت از قوانین و مقررات، نرخ تورم، بودجه سالیانی کشور، وضعیت اقتصادی و سیاسی و سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور بودند.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس چیست ؟

نقشه بازار بورس تصویر کاملی از تمامی شرکت‌های بورسی را نشان می دهد. رنگ قرمز تیره نشان دهند درصد منفی و رنگ سبز نشان دهند درصد مثبت است.

در اصطلاح بورس و تحلیل بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری در ابتدا، برای افراد تازه‌ وارد به بازار سرمایه و بورس یکی از چالش های اولیه است. هرچه زمان بخورد برخورداری از آموزش بورس، رفته‌ رفته مفاهیم آن ساده‌ تر می‌ شود.

رنگ های موجود در نقشه بازار نشان دهنده چه چیزی هستند؟

با تحلیل رنگ های هر نهاد میتوانیدمشخص کنید که رنگ قرمز تیره در نقشه بازار برای نماد هایی است. که درصد منفی بسیار زیادی دارند. و در مقابل نماد هایی که در نقشه بازار با رنگ سبز نشان داده می شوند.

در سود هستند و هرچه این سبز به اصطلاح سبزتر شود نشان از سوددهی بیشتر دارد.

در واقع این رنگ ها دامنه نوسانات را نشان می دهند. که می توانند سرمایه گذاران را در تصمیم گیری هایشان بسیار کمک کنند.

باتوجه اینکه نقشه بازار یک دید کلی از نمای بازار بورس ارائه می دهد.

نقشه بازار بورس را تحلیل بورس اوراق بهادار از کجا ببینیم؟

نقشه بازار بورس را امروزه می‌توان در پنل کاربری اکثر کارگزاری های بورس که از آن‌ها کد بورسی دریافت کرده‌اید مشاهده نمود.

البته گاهی اوقات تفاوت‌هایی ازنظر شکل ظاهری بین آن‌ها مشاهده می‌گردد. هرچند کلیت ماجرا یکی است.

همچنین سایت‌های اطلاع‌رسانی دیگری نیز هستند که می‌توانید از آن‌ها نیز برای دیدن نقشه بازار استفاده نمایید به طور مثال میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید: صفحه نقشه بازار در سایت پرشیا بورس

کاربرد نقشه بازار بورس

در این راستا روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازار ارائه شده است که از این دست می‌توان به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد:

  تحلیل بنیادی: هدف اصلی دستیابی به ارزش ذاتی هر سهم است؛ بنابراین ما نیاز به اطلاعات صورت‌های مالی نماد، از قبیل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد شرکت داریم.

تحلیل تکنیکال: شیوه‌ای برای پیش‌بینی رفتار آینده سهم است و در واقع یک استراتژی سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید؛ بنابراین استفاده از این روش نیز نیازمند داشتن درک کاملی از بازار و رخدادهای آن در لحظه، دسترسی به تاریخچه نماد به صورت بازه‌ای جهت پیش‌بینی آینده آن با استفاده از نمودار مربوط به خود و یادگیری روش‌های کشیدن نمودار است.

تصمیم‌گیری از روی نقشه بازار

با توجه به اینکه نقشه بازار از ابتدایی‌ترین بخش‌هایی است که افراد به مشاهده و تحلیل آن می‌پردازند . ممکن است از روی اطلاعات درج شده در آن (مانند دامنه نوسان، حجم معامله و …) اقدام به معامله سهام کنند؛ گرچه این اطلاعات برای درک کلی و شناخت نمادها مفید می باشد . ولی اتکا به آن‌ها جهت تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام کافی نیست.

افراد به اشتباه با اتکا به نمادهای پربیننده، تصمیم به سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌گیرند و در نتیجه تحلیل بورس اوراق بهادار سرمایه آن‌ها متوجه ریسک بالایی می‌شود.

اگرچه پذیرفتن ریسک برای ورود به بورس ضروری است و سرمایه‌گذاری با تضمین سود در این بازار وجود ندارد؛ اما این پذیرش به معنای عملکرد بدون حساب و کتاب نیست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا