آموزش پیشرفته فارکس

ابزارهای کنترل ریسک

اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

چکیده رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری موجب افزایش ریسک مالی شده است. زمانی که بنگاه‌ها با انواع مختلفی از ریسک مواجه هستند برای کنترل این ریسک از ابزارهای پوششی ریسک استفاده می‌کنند. ابزارهای پوششی ریسک موجب افزایش شفافیت و کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص در بنگاه‌ها می‌گردد. در این مقاله با انتخاب نمونه‌ای از 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1386 تا 1391، اثر مدیریت ریسک بر کنترل نوسان سود خالص و خالص جریانات نقدی بررسی شده است. در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری با شرط مصون‌سازی و مدیریت ریسک با هدف کنترل نوسان جریان‌های نقدی و سود ابزارهای کنترل ریسک خالص اثری ندارد اما در پیش‌بینی نوسان جریانات نقدی و کنترل آن موثر است. همچنین سه متغیر قیمت سهام، فرصت‌های رشد سرمایه‌گذاری و نوسان سود خالص سال گذشته از متغیر‌های موثر در کنترل و پیش‌بینی نوسان سود خالص و جریانات نقدی بوده است که به اثر درک سهامداران از کنترل ریسک در بنگاه تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Risk Management on Swing of Cash Flow and Net Income: Firms Listed in SEO

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Mandana Taheri 2

Diversified growth and complex business environment has increased the financial risk. When firms are faced with a variety of risk, they used to manage this risk by hedging instruments. Hedging instruments increase transparency and control swing of cash flow and net income in the firms. This paper investigates effect of risk management on swing of cash flow and net income with selected 100 firms for 1386 to 1391 with using of regression models in SPSS. Investment with requirement of hedging and risk management for controlling swing of cash flows and net income are no effect in Iran’s capital market but they are effective in future forecast of swing cash flows and controlling on it. Also three variables of stock price, opportunities for investment growth and net profit last year's swing are effective variables in controlling and forecast of net income and cash flow’s swing that emphasize on shareholders’ understanding effect from controlling of risk in firm .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial instruments
  • Risk management
  • Swing of cash flow
  • Swing of net income

مراجع

Allayannis, G. , and E. Ofek. 2001. “Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives. ” Journal of International Money and Finance 20: 273-296.

Babich V. , Sobel M. J. Pre-IPO operational and financial decisions. Management Sci. (2004) 50: 935–948

Barth, M. E. 1998. Cited in Risk and Financial Reporting: A Summary of the Discussion at the 1997 AAA/FASB Conference. Accounting Horizons 12 (3): 271-82.

Bartram Söhnke M. , Brown G. W. , Fehle F. R. , 2006. International Evidence on Financial, Derivatives Usage, Working Paper

Bates, Thomas, Kathleen Kahle, and René Stulz, 2008, Why do U. S. firms hold so much more cash than they used to? Working paper, National Bureau of Economic Research.

Bish E. K. , Muriel A. , Biller S. Managing flexible capacity in a make-to-order environment. Management Sci. (2005) 51: 167–180

Capacity Management, Investment,and Hedging: Review and Recent Developments, Jan A. Van Mieghem, Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-2009, Manufacturing & Service Operations Management, Vol. 5, No. 4, Fall 2003, pp. 269–302

Chod J. , Rudi N. , Van Mieghem J. A. Mix, time, and volume flexibility: Valuation and corporate diversification. (2007). Working paper, Boston College, Chesnut Hill, MA

DeMarzo, P. M. , and D. Duffie 1991. “Corporate Financial Hedging with Proprietary Information. ”Journal of Economic Theory 53: 2: 261-286.

DeMarzo, Peter, and Darrell Duffie, 1995, Corporate incentives for hedging and hedge accounting, Review of Financial Studies 8, 743-771.

Ding Q. , Dong L. , Kouvelis P. On the integration of production and financial hedging decisions in global markets. Oper. Res. (2007) 55: 470–489

Froot K. A. , Stein J. C. Risk management, capital budgeting, and capital structure policy for financial institutions: An integrated approach. J. Financial Econom. (1998) 47: 55–82

Froot K. A. , Scharfstein D. S. , Stein J. C. Risk management: Coordinating corporate investment and financing policies. J. Finance (1993) 48: 1629–1658

Geczy, C. , B. Minton, and C. Schrand. 1997. Why Firms Use Currency Derivatives. Journal of Finance 52: 1323-54.

Guay W. , Kothari S. P. How much do firms hedge with derivatives? J. Financial Econom. (2003) 70: 423–461

Haiwen Zhang, Effect of Derivative Accounting Rules on Corporate Risk-Management Behavior, 2006, Carlson School of Management University of MinnesotaMinneapolis.

Judge, A. P. , ‘How firms hedge foreign currency exposure: foreign currency derivatives versus foreign currency debt’, Working Paper (Middlesex University Business School) , 2004.

Kevin Aretz and Sohnke M. Bartram, Corporate Hedging and Shareholder Value, Lancaster University Management School, Lancaster University Management School, 2009.

Modigliani, Franco, and Merton Miller, 1958, The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review 48, 261-297.

Park, C. H. , & Park, H. (2004). Nonlinear feature extraction based on centroids and kernel functions. Pattern Recognition, 37, 801–810.

Singh, S. (2005): Modelling Liquidity and the Valuation of American Options using the Dual Method. PhD. thesis, University of Bath.

Smith C. W. , Stulz R. M. The determinants of firms' hedging policies. J. Financial Quant. Anal. (1985) 20: 391–405

Tufano, P. , ‘Who manages risk? An empirical examination of risk management practices in the gold mining industry’, Journal of Finance, Vol. 51, 1996, No. 4.

Woods, M. , and Marginson, D. (2004) “Accounting for derivatives: an evaluation of reporting practice by UK banks,” European Accounting Review, Vol. 13: Number2, pp. 373-390

Zhang, Wei NMI2, Zhou, Jian & Lobo, Gerald J. , (1996) The Impact of Corporate Governance on Discretionary Accrual Changes Around the Sarbanes-Oxley Act

کنترل ریسک سرمایه گذاری با طراحی ابزار بیمه سهام در بازار سرمایه ایران مقاله

این پژوهش با هدف امکان سنجی بیمه سهام در بازار سرمایه ایران انجام شده است. بزرگترین مشکلی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد، عدم اعتماد مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می باشد؛ که برای رفع این مشکل لازم است اقدامات اساسی و تحولات بنیادی صورت گیرد تا هم موجب رشد و شکوفایی بیشتر این بازار شود و هم اطمینان خاطر لازم را برای سهامداران فراهم کند. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز جهت امکان سنجی بیمه سهام در بورس اوراق بهادار از طریق پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خبرگان بازار سرمایه، اخذ شد. همچنین مقایسه روند بازدهی کل 30 سهم بزرگ بورس اوراق بهادار (از نظر میزان سرمایه شان) با ضریب خسارت 16 رشته بیمه ای طی سال های 1388 الی 1391 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که امکان طراحی ابزار بیمه سهام، استقبال فعالین اقتصادی از این ابزار و همچنین آمادگی صنعت بیمه مبنی بر اجرای طرح بیمه سهام وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی با توجه به نتایج حاصله ارایه شده است.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده ، برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند (حافظ نیا، ١٣٨٢)؛ و همچنین از دیدگاه ماهیت و روش از نوع "تحقیقات توصیفی" است زیرا حاصل مطالعات نظری و با استفاده از روش پرسشنامه صورت گرفته است ؛ و از نظر جمع آوری اطلاعات برای سوال سوم تحقیق "علی پس رویدادی " است ، زیرا با استفاده از اطلاعات گذشته داده های کمی ٣٠ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار برای اندازه گیری بازدهی سهام طی یک روند ٤ ساله (٨٨-٩١) و استخراج آمار و ارقام ١٦ رشته بیمه ای طی سال های مذکور استفاده شده است ؛ بنابراین به طور کلی طرح این پژوهش ، کمی – توصیفی می باشد. هم چنین در آزمون فوق ٠٠٥>٠٠٠٠=P-value، لذا فرضیه ی صفر در سطح معنیداری ٥ درصد رد میشود؛ بنابراین با اطمینان ٩٥ درصد بیان می شود که ابزار بیمه سهام مورد استقبال فعالین اقتصادی قرار می گیرد؛ و نتایج سوال سوم تحقیق مبنی بر آمادگی صنعت بیمه نشان داد که با استفاده از اطلاعات بازدهی کل ٣٠ سهام بزرگ بورس اوراق بهادار طی دوره ی ١٣٨٨ تا ١٣٩١ میانگین بازدهی کل سهام ٠/٥٤٨ میباشد که با ضرایب خسارت ١٦ رشته بیمه مقایسه شد سپس نتایج آزمون نشان داد که برای رشته های بیمه ای؛ مهندسی، مسئولیت ، اعتبار، زندگی (عمر)، بدنه ی اتومبیل و سایر انواع بیمه ٠/٠٥ < p-value، یعنی میانگین بازدهی کل سهام با میانگین ضریب خسارت این رشته های بیمه ای دارای تفاوت معنیدار در سطح خطای٠٥ /٠ نیست ؛ به عبارت دیگر میانگین بازدهی کل سهام به طور تقریبی دارای مقداری برابر با میانگین ضریب خسارت رشته های بیمه ای؛ مهندسی، مسئولیت ، اعتبار، عمر، بدنه ی اتومبیل و سایر انواع بیمه میباشد."

اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بخش ضروری از مدیریت پروژه است. مدیریت فعال ریسک در پروژه به افزایش میزان موفقیت پروژه ها و کاهش هزینه های بالقوه کمک می کند. مقاله حاضر یک ابزار جدید برای پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه ها را ارائه می دهد. ابزاری که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا پروژه را خوب بفهمند ، و ریسک های پروژه را با استفاده از روش های مختلف مانند آشکار سازی ریسک و روش مونت کارلو تجزیه و تحلیل کنند. نتایج این پژوهش به بهبود درک و پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها کمک می کند. ابزار پیاده سازی و نتایج در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند.

ریسک یک موقعیت و یا رخداد غیر قطعی است که تاثیر مثبت و یا منفی بر روی یک یا چند مورد از اهداف پروژه دارد. کاهش دادن ریسک در یک پروژه احتمالا منجر به موفقیت پروژه می شود. سیگا و همکاران اهمیت مدیریت ریسک در پروژه ها را برجسته کرده اند. مدیریت ریسک می تواند برای مدیران کم تجربه بسیار سخت باشد. این می تواند بر روی تحویل یک پروژه با توجه به اهداف آن تأثیر بگذارد. به طور کلی، فرآیند مدیریت ریسک شامل 6 مرحله می شود. این روش ها در یک پروژه گنجانده شده و تا مرحله پایانی چرخه حیات پروژه تکرار می شوند. با هدف حمایت و تقویت فعالیت های مدیریت ریسک، به طور مداوم در حال توسعه و پیشرفت تکنیک ها و ابزار های مختلف هستند. تکنیک های مدیریت ریسک همیشه در پروژه ها گنجانده شده اند، اما اکثریت پروژه ها هنوز برآورد هزینه های اولیه و برآورد زمان را انجام می دهند.. ابزارهای مختلف از سوی دانشگاه ها توسعه یافته اند تا این عرصه بهتر درک شود و در مدیریت ریسک پشتیبانی شوند. چنین ابزارهایی عبارتند از SCRUMIA6، SimSE3 و ARMI 2.0. ARMI 2.0 یک بخش از نرم افزار مدیریت ریسک است که نقش آفرینان را در فرآیند مدیریت ریسک آموزش می دهد. شرکت کنندگان به تیم هایی تقسیم شده اند که هر تیم بر اساس بودجه محدودی تصمیم گیری می کند. ابزار فراهم شده است تا مجموعه از خطرات که می تواند در پروژه های فناوری اطلاعات رخ می دهد تشخیص داده شوند. این احتمالا رخدادن یک ریسک در یک پروژه را تصادفی سازی می کند و هر ریسک دارای یک هزینه از پیش تعیین شده در پروژه پیش فرض است. هدف بازی این است که به شرکت کنندگان کمک کند هزینه های خود را در طول یک پروژه به حداقل برسانند. از سوی دیگر، SimSE3 و SCRUMIA6 بازی هایی هستند که بر آموزش عناصر فنی توسعه نرم افزار بدون برجسته کردن خطرات و اهمیت آنها تمرکز دارند. ابزارهای فعلی بینشی در مورد مدیریت ریسک و عناصر آن را ارائه می دهند اما تمایل دارند بر توسعه نرم افزار متمرکز شوند و تمرکز کافی در مورد ریسک و مدیریت آن در پروژه های عمومی ارائه ندهند. این ابزارها بیشتر تمرین تدریس هستند و برای تبدیل شدن به پروژه های واقعی مشکل است. سیگا و همکاران اهمیت مدیریت ریسک در پروژه ها و نیاز به یک ابزار که فهم و اجرای مدیریت ریسک در پروژه ها را کاهش می دهد، برجسته کرده اند. ابزار ریسک معرفی شده در این مقاله یک راه حل برای این مسئله است. این ابزار به گونه ای ساخته شده اند که به کاربر کمک می کند تا نوع پروژه ای را که در حال کار بر روی آن کار می کند شناسایی کند و برخی از پیشنهادات در مورد چگونگی انجام چنین پروژه ای را ارائه دهد. همچنین قالب هایی برای ثبت ریسک های استاندارد فراهم می کند که احتمالات و علل را محاسبه می کنند. این ابزار پس از آن با اجازه دادن به کاربران برای انجام شبیه سازی های مختلف خطر در تمام یا به صورتجزئی لیست از خطرات شناسایی در جدول را ارائه می دهد.

پیش نمایش مقاله اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک

چکیده انگلیسی

Risk management is an essential part of project management. Proactive management of risk in projects helps increase the success rate of projects and the reduction of potential costs. The paper presents a new tool for implementing the risk management process in projects. The tool allows participants to understand a project further, and to analyse risks in a project using various methods such as risk exposure and Monte Carlo method. From the results of the study, the tool helps in improving the understanding and implementation of risk management in projects. The tool implementation and results are discussed in this paper.

محاسبات اکچوئری و بیمه

ارائه مطالب تخصصی در حوزه اکچوئری، آمار، بیمه و مالی

مروری بر ابزارهای کاربردی در مدیریت ریسک: الزامات و کارکردها

مروری بر ابزارهای کاربردی در مدیریت ریسک: الزامات و کارکردها

امروزه با افزایش روز افزون ریسک‌ها و زیان‌های مالی و لزوم تبعیت از مقررات، باعث افزایش توجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف به مفهوم مدیریت ریسک سازمان شده است. افزایش پیچیدگی ریسک‌ها، رقابت میان سازمان‌ها و توجه به ریسک‌ به عنوان فرصت نیز، از عوامل موثر در توسعه مدیریت ریسک سازمان بوده‌اند. مدیریت ریسک سازمان، رویکردی ساختار یافته و نظامند در هماهنگ‌سازی استراتژی‌ها، فرآیندها، افراد، فن‌آوری و دانش با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک‌های سازمان است. ابزارهای بسیاری در مدیریت ابداع شده است که هر یک می‌تواند گره‌ای را بگشاید. برخی از آنها در جمع‌آوری اطلاعات موثرند (مانند طوفان ذهنی) و برخی ابزارها در نظم‌دادن به ذهن به منظور اطمینان از بررسی جامع و مانع موضوع. افرادی که در حوزه مدیریت ریسک در حال فعالیت هستند ممکن است با برخی از این ابزارها آشنا باشند، اما با کاربرد شمار بسیاری از ابزارهای کنترل ریسک آنها ناآشنا باشند. مقاله پیش رو تلاشی برای دسته‌بندی ابزارهای ساده اما موثر در حوزه مدیریت ریسک که منطبق با فرآیند مدیریت ریسک است. بدین منظور ابتدا مراحل مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته، سپس ابزارهای مناسبی برای هر یک پیشنهاد می‌گردد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک سازمان، ریسک، کنترل داخلی، ابزارهای مدیریت ریسک

این مقاله قصد داشت تا با معرفی ابزارهای ساده و متداول به مدیران و کارشناسان ریسک در سازمانهای ایرانی، به ایشان متناسب با هر بخش از فرایند مدیریت ریسک برای انتخاب ابزار مناسب کمک نماید.

ریسک، همواره بخش جدایی ناپذیر از فعالیت‌های سازمان‌ها در تمام حوزه‌ها و صنایع بوده است؛ به طوری که، امروزه مدیریت ریسک به یکی از فعالیت‌های معمول سازمان‌ها تبدیل شده است. در واقع، مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه‌های حاکمیت شرکت به شمار می‌رود. در مدیریت ریسک اتخاذ رویکردی یکپارچه و کل‌نگر با هدف در نظر گرفتن تمام ریسک‌های سازمان ضروری است. در این رویکرد توجه ویژه‌ای به یکپارچه‌سازی اقدامات مدیریت ریسک در تمام برنامه‌ریزی‌های سازمان می‌شود.

بر این اساس، مدیریت ریسک سازمان رویکردی کل‌نگر است که در آن به شناسایی، ارزیابی و نظارت و بهبود مستمر مدیریت ریسک در سطح سازمان پرداخته می‌شود و از این طریق استراتژی­ها و برنامه­های کسب­و­کار تقویت می‌شوند. اجرای اثربخش مدیریت ریسک سازمان، منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در مورد اهداف راهبردی و عملیاتی می‌شود. همچنین، در مدیریت ریسک سازمان، ریسک نه تنها به عنوان خطر، بلکه به عنوان فرصت نیز در نظر گرفته می‌شود.

اتخاذ مدیریت ریسک توسط سازمان در وحله اول نیازمند مشارکت مستمر هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد است. علاوه بر این لازم است فرهنگ سازمان بر اساس مفاهیم ریسک و مدیریت ریسک تعدیل شود و آموزش‌هایی در این زمینه برای همه افراد در سطوح مختلف سازمان فراهم شود.

مراحل اصلی فرآیند مدیریت ریسک، شامل تعیین محدوده مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، درمان ریسک، نظارت و بازنگری و مراوده و مشاوره در تمامی متون مدیریت ریسک تقریبا یکسان هستند و در سال‌های اخیر نیز، تلاش‌های زیادی برای استانداردسازی فعالیت‌های مدیریت ریسک صورت گرفته است اما هر سازمان‌ باید از ابزاری متناسب با رویکرد، اندازه، منابع و ماهیت خود استفاده نماید به منظور اجرای اثربخش‌ هر مرحله از فرآیند، باید اطلاعات، روش‌ها موردنیاز و محدودیت‌های موجود در هر یک از این مراحل شناسایی و اقدامات مناسب و به‌هنگامی اتخاذ شوند. در نهایت برای ارتقاء و تضمین اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک، بهبود مستمر آن در تمام بخش‌های سازمان ضروری است. در واقع، مدیریت ریسک سازمان، سفری پایان‌ناپذیر است که رمز موفقیت آن بهبود مستمر است.

ابزارهای کنترل ریسک

گزارش‌گیری در نرم‌افزار MS Project

گزارش‌گیری در نرم‌افزار MS Project

برای تهیۀ خروجی از MS Project 2010, علاوه بر نماها, می‌توان از گزارش‌ها استفاده کرد. برخلاف نماها که می‌توان در صفحه روی آن‌ها کار کرد یا از آن نسخۀ چاپی تهیه کرد گزارش‌ها فقط برای چاپ‌کردن یا مشاهده در صفحۀ Print Preview ساخته می‌شوند. در واقع نمی‌توان داده‌ها را مستقیم در گزارش وارد کرد. این گزارش‌ها به دو دستۀ گزارش‌های گرافیکی( با استفاده از نمودار تهیه می‌شوند) و گزارش‌های متنی( با قالب‌بندی شبیه جدول تهیه می‌شوند) تقسیم می‌شوند که در این مقاله شرح داده شده‌اند.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 24 مهر 1392 بازدید: 9446

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینۀ پروژه شامل روندی است برای حصول اطمینان از این‌که پروژه در محدودۀ بودجۀ تعیین‌شده به اتمام می‌رسد و شامل برآورد هزینه، بودجه‌بندی هزینه و کنترل آن است. برآورد هزینۀ پروژه با تعیین هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها انجام می‌شود، از این‌رو در برآورد هزینۀ پروژه باید هزینۀ هر کدام از فعالیت‌ها را که شامل هزینۀ منابع و هزینۀ ثابت مستقل از منابع است تعیین کرد. مقاله حاضر در باب این مطالب است. در این مقاله به برآورد هزینه و بودجه‌بندی پرداخته می‌شود و بحث کنترل هزینه که با اجرای پروژه و پی‌گیری پیشرفت آن مطرح می شود در مقاله دیگر بیان می‌شود.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 2836

ارتباط نرم‌افزار MS Project 2013 و دیگر نرم‎افزارها برای تبادل اطلاعات

ارتباط دوطرفه نرم‌افزار MS Project 2013 با دیگر نرم‌افزارها بنا به عللی مانند سهولت کار با نرم‌افزارهای پرکاربرد مانند Excel و در نتیجه لزوم انتقال اطلاعات از Excelبه MS Project و بالعکس لازم است. برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار MS Project 2013 به دیگر نرم‌افزارها باید در زبانه File بر دستور Save as کلیک و در پنجرۀ Save as در لیست Save as Type نوع نرم‎افزار تعیین شود.برای انتقال اطلاعات از نرم‌افزار موردنظر به نرم‎افزار MS Project 2013 باید در زبانه File بر دستور Open کلیک و در پنجرۀ Open، در لیست نوع برنامه، نرم‎افزار موردنظر انتخاب شود.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 24 مهر 1392 بازدید: 2731

زمان‌بندی پروژه

زمان‌بندی ابزاری است برای تعیین فعالیت‌های بحرانی و ترتیبی‌است برای انجام فعالیت‌ها به منظور به پایان رسیدن پروژه در زمان تعیین‌شده و مقرون‌به‌صرفه. البته زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی در طول اجرای پروژه ثابت نمی‌ماند و در حین اجرای پروژه, با جلو یا عقب افتادن برخی فعالیت‌ها، زمان‌بندی و در نتیجه فعالیت‌های بحرانی تغییر می‌کنند. تغییرات زمان‌بندی که نتیجۀ تخصیص منابع به فعالیت‌هاست می‌تواند فعالیت‌های بحرانی را تغییر دهد. علاوه بر مسیر بحرانی مسائل قابل تأمل دیگری نیز در زمان‌بندی وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 2823

ارتباطات در نرم‌افزار MS Project 2013

ارتباط در نرم‌افزار MS Project 2013 معانی گوناگونی دارد. مثلاً در MS Project 2013 امکان انتقال عناصر مختص MS Project 2013 در برنامه‌های گوناگون وجود دارد؛ علاوه بر‌آن می‌توان عنصری از یک برنامۀ MS Project 2013 را در برنامۀ نرم‎افزار دیگر درج کرد و بالعکس؛ در ضمن می‌توان اطلاعات متنوعی را به صورت لینک شده در برنامۀ MS Project 2013 یا برنامۀ نرم‌افزار دیگر قرار داد؛ علاوه بر موارد گفته شده، به علت ارتباط بین پروژه‌ها، گاهی تعریف یک پروژه به عنوان یک زیرپروژه یا وجود ارتباط بین فعالیت‌های دو پروژۀ متفاوت لازم می‌شود؛ علاوه برآن می‌توان برای هر یک از فعالیت‌ها و منابع پیوندهایی به وجود آورد.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 24 مهر 1392 بازدید: 2251

نمایش پنجرۀ MS Project 2010 و مشخصات پروژه به دلخواه

MS Project 2010 کاربرپسند و منعطف است؛ مخصوصاً به علت این‌که شکل و فرمت پنجره و نماهای آن با سایر نرم‌افزارهای مایکروسافت برابری می‌کند. علاوه بر آن در سازمان‌دهی پنجره و هر یک از اجزای موجود در آن مانند نوار دسترسی سریع و تغییر شکل نمایش مشخصات پروژه بسیار تواناست. به بیان دیگر در MS Project 2010 ابزارهای قالب بندی زیادی وجود دارد که با کمک آن‌ها ابزارهای کنترل ریسک می‌توان دربارۀ نمایش‌دادن یا نمایش‌ندادن پنجرۀ برنامۀ موردنظر و هر یک از اجزای موجود در آن، نحوۀ نمایش آن‌ها و نیز نحوۀ نمایش مشخصات پروژه تصمیم‌گیری کرد. این مقاله به شرح این ابزارها اختصاص داده شده است.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 1657

کنترل و پیگیری پروژه

بعد از تهیۀ برنامۀ زمان‌بندی و شروع به کار مرحلۀ بعدی کنترل و پی‌گیری پروژه است. پی‌گیری پروژه به معنی ثبت جزئیات پروژه مانند زمان‌ها، تاریخ‌های شروع و پایان، هزینه‌ها و منابع مصرفی است. این جزئیات مقادیر واقعی نامیده می‌شوند که پی‌گیری آن‌ها در طول مدت پروژه, به منظور داشتن یک تصویر کامل و صحیح از عملکرد پروژه، تعیین مقدار اختلاف بین خط مبنا( برنامه اجرایی اولیه) و برنامۀ جدید، ارائه راهکارها برای کم‌کردن اختلاف‌ها و جبران کمبودها و تاخیرها و به هنگام سازی پروژه, در دوره‌های مشخص, ضروری است. این مقادیر واقعی با استفاده از گزارش‌گیری تعیین می‌شوند. مقاله حاضر در باب این مطالب است.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 2236

نکات قابل توجه دربارۀ اطلاعات پروژه

داشتن اطلاعات صحیح فعالیت‌ها و منابع برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه لازم است. از این رو علاوه بر ورود اطلاعات آشنایی با قابلیت‌های MS Project 2010 در باب مسائل خاص دربارۀ ورود اطلاعات مانند زبان نوشتاری و کنترل اشتباهات دیکته‌ای، ویرایش اطلاعات نظیر حذف و درج فعالیت‌ها و منابع، ذخیرۀ اطلاعات مانند نام و مکان ذخیرۀ برنامه نیز ضروری است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است. البته مسائل بیان شده محدود به اطلاعات بیان شده در مقاله های ورود اطلاعات فعالیت ها و مدیریت منابع نیستند و همۀ اطلاعات همۀ نماها را شامل می‌شوند.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 1391

خط مبنا پروژه (Project Baseline)

پس از زمان‌بندی و ایجاد برنامۀ اجرایی( تعیین مشخصات فعالیت‌ها، تخصيص و تسطيح منابع و زمان بندی مجدد فعالیت‌ها) ضروري است, قبل از فاز كنترل, برنامۀ تنظيم شده به صورت يك خط مبنا (Baseline) ذخيره شود تا تخمین اولیه‌ای از زمان، هزینه و زمان شروع و پایان فعالیت‌ها وجود داشته باشد و در صورت لزوم تغييرهای برنامه¬‌ای و نيز پيشرفت فعاليت‌ها با آن مقايسه شود. از این‌رو در این مقاله سعی شده است روش تهیۀ خط مبنا و فیلدهای مرتبط با آن شرح داده شوند؛ در ضمن نحوۀ نمایش اطلاعات مرتبط با آن بیان شود.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 23 شهریور 1392 بازدید: 5124

ابزارهای کنترل ریسک مدیریت منابع پروژه

تکمیل پروژه در کم‌ترین زمان، با حداقل هزینه و بهترین کیفیت نیازمند مدیریت موثر منابع است. برای این منظور باید منابع مورد استفاده در پروژه و مشخصات آن‌ها تعیین شوند؛ سپس برنامۀ استفاده از منابع برای فعالیت‌ها تعیین شود و یا به بیان دیگر منابع به فعالیت‌ها تخصیص داده شوند. در انتها در صورتی که مجموع مقدار موردنیاز منبع یا منابعی در یک بازۀ زمانی از حداکثر مقدار موجود بیشتر باشد این معضل به بهترین نحو برطرف شود. این امر تسطیح منابع نام دارد. این سه گام با جزئیات بیشتری در این مقاله شرح داده شده‌اند.

توضیحات نوشته شده توسط مرکز مدیریت پروژه افق دسته: ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه منتشر شده در 21 شهریور 1392 بازدید: 2791

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا